Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Rada Parafialna

Rada Parafialna

RadaRada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp

 


Rada Parafialna przy kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle jest ciałem doradczym dla Ks. Proboszcza. Działa od powołania parafii tj. od 1995 roku jako Społeczny Komitet Budowy Kościoła, a po zakończeniu budowy została przemianowana na Radę Parafialną.
Do 2008 roku przewodniczącym Rady Parafialnej był ś.p. Juliusz Jankisz.
Z woli rady o października 2008 roku przewodniczącym jest Józef Lenartowicz.

       W skład rady parafialnej wchodzą:Rada
       1. Lenartowicz Józef
       2. Baczyński Kazimierz
       3. Bobula Józef
       4. Chrzanowski Kazimierz
       5. Cetnar Henryk
       6. Jarecki Jerzy
       7. Radowiecka Barbara
       8. Rak Wacaw
       9. Skórski Stanisław
      10. Soczek Stanisław
      11. Wójcik Helena

           Spotkania Rady Parafialnej odbywają się raz na kwartał oraz w miarę potrzeb.Refleksje

08 marzec 2021

  • Zaszufladkowany
    Prochu nie wymyśli. Tym bardziej dynamitu – mogliby szufladkujący orzec o małym Noblu.
  • Przyzwyczajenie
    Jeśli sprawia, że w swoim mniemaniu mogę się klepać z Bogiem po plecach...

Szukaj na stronie

© 2020 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.