"Spełniły się dni pięćdziesiątnicy"

Caritas

Informacja dla PZCh CARITAS!

INFORMACJA !
Spotkania formacyjne Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS odbywają się w pierwszą środę każdego miesiaca po Mszy Św.

Organizowane są też dodatkowe spotkania wynikające z aktualnych potrzeb.

Cytaty

Cytaty

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.”
Jan Paweł II

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.  Jeśli równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”
Jan Paweł II

„Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się„maluczkim” i uznanie siebie za sługę wszystkich.”
Jan Paweł II

Modlitwa członka PZC

Modlitwa codzienna członków PZC o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie.
Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego,
przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne,
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię swego serca.
Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (...)

Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

św. siostra Faustyna Kowalska 
(Dz. 163)

 

Deklaracje członkowskie

DEKLARACJA CZŁONKA CZYNNEGO

 

...........................................................................................................................

Nazwisko i imię

 

 

 

………………………………………………………………………………...

adres

    

 

DEKLARACJA

 

                               Włączając się do Parafialnego Zespołu CARITAS

Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle

                            w charakterze CZŁONKA CZYNNEGO

Deklaruję uczestnictwo w działalności charytatywnej Zespołu w formie

……………………………………………………………………………

Dla uwzględnienia przez Radę Zespołu moich umiejętności i warunków osobistych, podaje stosowne informacje:

zawód………………………………, wiek………………..,tel. dom……………,

Czas jaki mogę przeznaczyć na pracę w Zespole………………………………...,

Inne informacje…………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………….                                            …………………………………

miejscowość i data                                                                                                                  podpis

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

 

…………...................................................................................................

Nazwisko i imię

 

……………………………………………………………………………

adres

 

DEKLARACJA

 

Włączając się do Parafialnego Zespołu CARITAS

Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle

w charakterze CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Deklaruję składkę na cele charytatywne Zespołu

 w wysokości……………zł,

kwartalnie począwszy od ……. kwartału ….. roku.

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                      ……………………………..

 

                       miejscowość i data                                                                                                      podpis

 

 

STATUT

Caritas STATUT   CARITAS   PARAFII  DLA   DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, zatwierdzonym przez Biskupa Ordynariusza w dniu       10 listopada 1993r. oraz w oparciu o Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski „O pracy charytatywnej     w parafiach" z dnia 19 listopada 1986r., nadaje się niniejszy statut "Caritas Parafii", dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.

 

POWOŁANIE I SIEDZIBA

Art. 1

1. Caritas Parafii - Parafialny Zespół Caritas - jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Caritas Parafii w ramach posiadanych możliwości i środków uczestniczy w realizacji inicjatyw i zadań stawianych Caritas Diecezji.

 

2. Parafialny Zespół Caritas powołuje ks. Proboszcz zgłaszając jego działalność dyrektorowi Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Siedzibą Caritas Parafii jest siedziba parafii (miasto lub wieś).

 

3. O powołaniu Caritas Parafii Dyrektor Caritas Diecezji niezwłocznie informuje Biskupa Diecezjalnego, który to powołanie zatwierdza i nadaje statut.

 

4. Caritas Parafii zostaje ukonstytuowana i może rozpocząć działalność z chwilą zatwierdzenia przez Biskupa Diecezjalnego decyzji o jej powołaniu.


Art. 2

1. Caritas Parafii korzysta w swojej działalności z kościelnej i cywilnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię.

 

2. Caritas Parafii posiada w parafii odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.

 

3. Okresem sprawozdawczym Caritas Parafii jest rok kalendarzowy.


ZADANIA I CELE

Art. 3

Zadania Caritas Parafii obejmują w szczególności następujące kierunki działania:

1. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

a) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;

b) czynne włączenie się w katechezę o tematyce charytatywnej;

c) przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizację;

d) popularyzowanie informacji na temat potrzeb i działań charytatywnych przez media, gabloty itp.;

e) organizowanie spotkań przedstawicieli różnych wspólnot działających na terenie parafii;

f) aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną.

 

2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii i w najbliższym jej sąsiedztwie poprzez:

a) dostrzeganie potrzebującego Chrystusa i pomaganie mu najlepiej jak to jest możliwe.

b) Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej;

c) Współpracę z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym (z zachowaniem właściwej sobie, katolickiej inspiracji);

d) Pomoc prawną w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień.

 

3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:

a) chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku;

b) rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności

c) samotnym matkom

d) dzieciom i młodzieży;

e) osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

 

4. Caritas Parafii otacza opieką znajdujące się na terenie parafii Kościelne Placówki Charytatywne, a jeśli zachodzi potrzeba wspiera tworzenie takich placówek

 

5. Caritas Parafii w miarę swoich możliwości i za zgodą proboszcza może rozszerzyć niesienie pomocy poza teren parafii, nie naruszając przy tym kompetencji innych uprawnionych do tego podmiotów.

 

ŚRODKI MATERIALNE

 

Art. 4

Caritas Parafii czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł,
a w szczególności z:

1) skarbonki św. Antoniego lub Caritas itp.;

2) ofiar zbieranych w terminach zgodnie ze zwyczajem diecezji lub parafii  np. na ślubach i pogrzebach, bądź zarządzonych przez Biskupa diecezjalnego;

3) zbiórki w Tygodniu Miłosierdzia;

4) dochodów z imprez, takich jak: aukcje, loterie, itp.;

5) ofiar pieniężnych i w naturze;

6) subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych;

7) darowizn, spadków i zapisów;

8) funduszów parafialnych;

9) innych źródeł według praktyki lokalnej.

 

Art. 5

1. Caritas Parafii nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek, oraz wszelkich umów przekraczających własne możliwości finansowe

 

2. Do ważności aktów prawnych przekraczających granice zwyczajnego zarządu stosuje się przepisy wydane dla parafii diecezji rzeszowskiej.

 

3. Caritas Parafii sama odpowiada za zaciągnięte zobowiązania (np. zamówienia na towary i usługi).

 

4. Zarządzanie gromadzonymi środkami należy do przewodniczącego i zarządu. W sytuacjach pilnych przewodniczący może podjąć decyzję o wydatkowaniu środków, o czym winien powiadomić zarząd.

 

 

Art. 6

1. Raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego Caritas Parafii przesyła pełne sprawozdanie finansowe do Caritas Diecezji.

 

2. Komisja Rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Diecezji ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas Parafii z czego składa sprawozdanie dyrektorowi Caritas.

 

 

 

 

WŁADZE CARITAS PARAFII I ICH ORGANIZACJA

Art. 7

Organami Parafii są:

1) Przewodniczący i Zarząd

2) Przedstawicielem prawnym PZC jest przewodniczący

 

Art. 8

1. Przewodniczącym Caritas Parafii jest proboszcz lub jego pełnomocnik upoważniony pisemnie. Przewodniczący odpowiada za Caritas Parafii przed Biskupem Diecezjalnym pozostając w stałej współpracy z Dyrektorem Caritas Diecezjalnej.

 

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) propagowanie celów Caritas Parafii;

2) zatwierdzanie planów działalności;

3) nadzór nad działalnością Zarządu;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu;

5) wnioskowanie do Dyrektora Caritas Diecezji o odwołanie członków Zarządu.

6) Reprezentowanie Caritas Parafii na zewnątrz.

Art. 9

1. Zarząd Caritas Parafii składa się z 3 - 5 osób w tym Prezes Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić Przewodniczący Caritas Parafii. Przewodniczący może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

 

2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego, zatwierdza Dyrektor Caritas Diecezji. Skład Zarządu wybiera Przewodniczący samodzielnie lub cały Zespół, w głosowaniu zorganizowanym przez Przewodniczącego.

 

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie sekretarza oraz skarbnika.

 

4. Zarząd powoływany jest na trzy lata. Te same osoby po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie powołane na kolejne okresy.

 

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez Parafię lub Caritas Diecezji. Zatrudnienie członka Zarządu przez Caritas Diecezji wymaga zaopiniowania Przewodniczącego Caritas Parafii.

 

6. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz w miesiącu i zawsze ilekroć zachodzi potrzeba. W posiedzeniach ma prawo uczestniczenia Przewodniczący Caritas Parafii i winien być każdorazowo powiadomiony o terminie zebrania.

 

Art. 10

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami Caritas Parafii,

2) rozporządzanie środkami materialnymi w ramach preliminarza uzgodnionego z Przewodniczącym,

3) ścisła współpraca z Zarządem Caritas Diecezji.

 

Art. 11

Poza Zebraniami Zarządu jest wskazane organizowanie przynajmniej raz na miesiąc spotkań formacyjnych całego Zespołu. Można przy tej okazji podjąć również wymianę doświadczeń z bieżącej działalności.

 

CZŁONKOWSTWO W CARITAS PARAFII

 

Art. 12

1. Członkami Caritas Parafii mogą być katolicy - osoby fizyczne świeckie i duchowne powołane przez Proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

 

2. Potwierdzeniem przynależności do Caritas parafii jest własnoręczny podpis złożony na uwierzytelnionej przez proboszcza liście członków Caritas Parafii.

 

3. Członkowie dzielą się ze względu na charakter wykonywanej pracy na:

1) charytatywnych pracowników honorowych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego;

2) charytatywnych pracowników etatowych - poświęcają oni ustalony w umowie czas dla spełnienia zleconego im przez przewodniczącego Caritas Parafii zadania charytatywnego i są wynagradzani przez parafię ze środków Caritas Parafii..

 

4. Wśród członków Caritas Parafii wyróżnia się następujące funkcje:

1) Charytatywnego Opiekuna Rejonowego,

2) Charytatywnego Opiekuna Sekcyjnego,

3) Pomocników Charytatywnych.

4) Pomocników Honorowych

 

5. Członkowie Caritas Parafii współpracujący z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość działania na odcinku charytatywnym.

 

6. Wszystkich członków Caritas Parafii oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Nie mogą oni bez zgody Przewodniczącego Caritas Parafii udzielić nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

 

7. Członkostwo Parafialnego Zespołu Caritas wygasa z chwilą złożenia rezygnacji lub wskutek wykluczenia przez Przewodniczącego z ważnej przyczyny. Decyzja taka z uzasadnieniem musi być przesłana do Caritas Diecezjalnej w ciągu 14 dni. Brak aktywności w Zespole przez okres trzech lat powoduje również wygaśnięcie członkostwa.


FORMACJA CHARYTATYWNA CZŁONKÓW

Art. 13

1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje w dekanatach spotkania formacyjne (zwykle w październiku) dla wszystkich członków PZC raz w roku, oraz dla delegatów - rekolekcje Wielkopostne.

2. Raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania zwyczajne członków Caritas Parafii obejmujące:

1) formację religijną;

2) formację metodyczno - dydaktyczną;

3) sprawy organizacyjne.

2. Członkowie Caritas Parafii mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie charytatywnej.

 

 

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

Art. 14

1. Caritas Parafii dokumentuje swoją działalność przez:

a) prowadzenie kartotek osób potrzebujących;

b) ewidencję otrzymanych darów i ofiar;

c) ewidencję wydatków;

d) prowadzenie kartotek zadeklarowanych ofiar pieniężnych i usług;

e) prowadzenie protokołów spotkań;

f) prowadzenie kroniki.

 

2. Dokumentacja Caritas Parafii, dotycząca punktów a i e, pozostaje do wyłącznego wglądu Zarządu Caritas Parafii, ks. Proboszcza i Zarządu Caritas Diecezjalnej oraz innych osób wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.

 

3. W przypadku prowadzenia przez Caritas Parafii działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na mocy obowiązującego prawa, należy spełnić wszystkie obowiązki nakładane przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia.


SYMBOLE I ŚWIĘTA

Art. 15

1. Caritas Parafii używa pieczęci o treści zgodnej z zapisem dekretu erekcyjnego Caritas danej Parafii czyli: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii (tytuł kościoła, nr posesji, ulica, kod pocztowy, NIP) i symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, z potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami "Caritas", wpisanymi w stylizowany symbol serca.

 

2. Świętem Patronalnym Caritas Parafii jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego.


ROZWIĄZANIE CARITAS PARAFII

Art. 16

1. Rozwiązać Caritas Parafii może tylko Biskup Diecezjalny:

1) z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Dyrektora Caritas Diecezji,

2) na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Caritas Parafii.

3) Po rozwiązaniu Parafialnego Zespołu Caritas zgromadzone środki materialne na mocy decyzji Biskupa przeznaczone są na działalność charytatywną

PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

 

+ Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski. Rzeszów, dnia 25 marca 2002 r.

 

Refleksje

20 maj 2024

  • Oczy Matki
    Być Kościołem Matką mającym oczy Matki. Czyli widzieć. Nie tylko to, co leży na ulicy, rzuca się w oczy, epatuje biedą...
  • Kościół jak bukiet kwiatów
    Da się zamknąć Tego, który tchnie kędy chce, prowadzi do całej prawdy, mówi co usłyszy, w jakiejkolwiek liczbie skończonej?

Szukaj na stronie