AudioBooki

BibliaMP3Nagrania zawierają Biblię w przekładzie znanym jako Biblia Tysiąclecia - będącym oficjalnym tłumaczeniem liturgicznym Kościoła Katolickiego w Polsce.

Możliwe jest pobranie całego pisma Św. starego oraz nowego testamentu na komputer, lecz jest to bardzo duży zbiór o rozmiarze 1,2Gb do pobrania tutaj


 

 

 

biblia audio2

"Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca."
List do Hebrajczyków 4:12

 Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII. © Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.


Działanie poniższych rozdziałów bibli jest uzależnione od zewnętrznego serwera na portalu jezus.pl na którym są umieszczone.

Jeżeli jest problem z odtworzeniem niektórych to proszę pisać na adres podany w kontakcie na naszej stronie z podaniem jaki dział nie odtwarza się.

Do prawidłowego odtwarzania wymagany jest prawidłowo zainstalowany w przeglądarce flashplayer. Get Adobe Flash Player

 

 


 

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Ewangelia św. Mateusza 1076
2 Ewangelia św. Łukasza 1067
3 Ewangelia św. Marka 1000
4 Ewangelia św. Jana 987
5 Dzieje Apostolskie 885
6 List św. Pawła do Rzymian 874
7 5 Księga Mojżeszowa 779
8 4 Księga Mojżeszowa 764
9 2 List św. Jana 750
10 Księga Amosa 731
11 Księga przypowieści Salomona 728
12 3 List św. Jana 718
13 List św. Jakuba 709
14 Księga Rut 703
15 Księga Izajasza 700
16 3 Księga Mojżeszowa 689
17 Treny 688
18 Księga Jonasza 684
19 Księga Ezdrasza 684
20 Księga Abdiasza 683
21 1 List św. Pawła do Tymoteusza 683
22 Księga Jozuego 679
23 Księga Estery 676
24 Księga Malachiasza 675
25 Księga Ozeasza 675
26 Księga Micheasza 672
27 List św. Pawła do Filemona 671
28 List św. Pawła do Filipian 670
29 List do Hebrajczyków 669
30 Księga Aggeusza 667
31 List św. Pawła do Kolosan 667
32 1 Księga Kronik 665
33 List św. Judy 664
34 Księga Sofoniasza 663
35 Księga Sędziów 663
36 1 Księga Samuela 662
37 2 Księga Mojżeszowa 661
38 Księga Habakuka 660
39 Księga Jeremiasza 657
40 Księga Psalmów 657
41 Księga Zachariasza 653
42 2 List św. Piotra 653
43 Księga Nahuma 652
44 List św. Pawła do Galacjan 647
45 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 645
46 2 List św. Pawła do Koryntian 644
47 Objawienie św. Jana 642
48 List św. Pawła do Efezjan 642
49 1 List św. Piotra 640
50 List św. Pawła do Tytusa 640
51 2 List św. Pawła do Tymoteusza 640
52 Księga Joba 638
53 1 Księga Królewska 638
54 1 List św. Pawła do Koryntian 637
55 Księga Nehemiasza 634
56 Księga Joela 633
57 1 Księga Mojżeszowa 631
58 Księga Ezechiela 626
59 Księga Daniela 625
60 2 Księga Królewska 625
61 2 Księga Kronik 623
62 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 621
63 1 List św. Jana 613
64 Księga kaznodziei Salomona 607
65 2 Księga Samuela 606
66 Księga Pieśń nad Pieśniami 597

Czytania na każdy dzień

Czytania na każdy dzień
Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na środę, 29 marca 2017

  (Iz 49,8-15)
  Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: Wyjdźcie na wolność! marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z Północy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

  (Ps 145,8-9.13cd-14.17-18)
  REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

  Pan jest łagodny i miłosierny,
  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
  Pan jest dobry dla wszystkich,
  a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

  Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
  i we wszystkich dziełach swoich święty.
  Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
  i podnosi wszystkich zgnębionych.

  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
  i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
  wszystkich wzywających Go szczerze.

  (J 11,25a.26)
  Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

  (J 5,17-30)
  Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.